SKRIV UT
Lovnorm for B.I.L
INNLEDENDE BESTEMMELSER
ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
TILLITSVALGTE & ANSATTE
ØVRIGE BESTEMMELSER
ØKONOMI
MEDLEMMER I B.I.L

INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Bedriftsidrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Bedriftsidrettsforbund

og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Bedriftsidrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige
medlemmer.

(2) Bedriftsidrettslaget er medlem av Norges Bedriftsidrettsforbund.

(3) Bedriftsidrettslaget er medlem av NIF gjennom [navn på bedriftsidrettskrets] bedrifts
idrettskrets, hører hjemme i [navn på kommune] kommune, og er medlem av [navn på
idrettsråd] idrettsråd(Bedriftsidrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et bedriftsidrettslags naturlige område strekker seg over mer enn
én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører).

(4) Bedriftsidrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i
bedriftsidrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i bedriftsidrettslaget må vedkommende:
a) ha godkjent tilknytning til bedriften og bedriftsidrettslaget (Med «bedriften» menes alle bedrifter, firmaer, etater, yrkesgrupper, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger som kan stifte bedriftsidrettslag. I vedlegg fremgår hvem som kan være medlem i de ulike kategorier       bedriftsidrettslag. En person kan være medlem i flere bedriftsidrettslag. En person kan i en sesong kun delta for ett bedriftsidrettslag pr. aktivitet. Bedriftsidrettslaget på hovedarbeidsplassen skal normalt prioriteres). 
b) akseptere å overholde bedriftsidrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
c) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til bedriftsidrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i bedriftsidrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til bedriftsidrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til bedriftsidrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til bedriftsidrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i bedriftsidrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og bedriftsidrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Bedriftsidrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i bedriftsidrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) Styret i bedriftsidrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan bedriftsidrettslagets vedtak påklages til bedriftsidrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til bedriftsidrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Bedriftsidrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(10) Bedriftsidrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet (Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent). Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i bedriftsidrettslagets aktivitetstilbud.

Levert av IdrettenOnline