SKRIV UT

Del 5: Årsmøte


Om årsmøte i bedriftsidrettslaget
Årsmøtet er bedriftsidrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned


Forarbeid
Vi har laget en mal på hva laget bør ha gjennomført av forarbeid før årsmøte – se under malerInnkalling
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på bedriftsidrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på bedriftsidrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.


Årsrapport
Bør inneholde kort om;

 • Styrets sammensetning
 • Styrets arbeid
 • Medlemstall i laget
 • Hvilke aktiviteter er gjennomført
 • Regnskap


Handlingsplan
Her står laget fritt til å utarbeide sin plan, men noen tips er:

 • Lag et årshjul/kalender – hvilke aktiviteter skal vi delta på, når skal invitasjoner gå ut osv
 • Hvordan skal vi få flest mulig medlemmer og attraktive aktivitetstilbud (rekruteringsplan)
 • Hvordan ønsker laget å holde god kontakt med arbeidsgiver/HR avdeling
 • Kommunikasjon med medlemmer
 • Hvordan skal styret arbeide
 • Økonomirutiner
 • Trenger vi forsikringer?
 • Hvordan skal vi fremme antidopingarbeid i vårt lag
 • Skal vi ha dugnad?
 • Trenger vi å få kurs eller kompetansetilbud fra kretsen

Regnskap og budsjett

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for lagets økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at

 • lagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
 • laget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 • laget har en forsvarlig økonomistyring

Hvem skal velges?

a) Leder og nestleder

b) [antall] styremedlem og [antall] varamedlem[1]

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) To revisorer.[2]

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlemValgkomite
Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Det er lagets viktigste komite for å sikre at riktige personer velges til å styre i laget. Det anbefales at valgkomiteen å ha dialog med styret under prosessen. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i bedriftsidrettslagets lover og veiledninger slik at valgbare  og  villige personer blir valgt inn i styret. 

[1] Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.

[2] Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»

Levert av IdrettenOnline